OBSZARY KSZTAŁCENIA

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ADHD – diagnostyka i postępowanie
Zaburzenia nastroju (depresja) – przyczyny i kryteria diagnostyczne
Zaburzenia zachowania – diagnostyka i postępowanie
Zaburzenia lękowe – rodzaje (m.in. lęk separacyjny, zaburzenia lękowe uogólnione, zespół lęku napadowego, fobie…
Dziecko z chorobą przewlekłą w szkole – przegląd chorób i zaburzeń zdrowotnych
Choroby układu ruchu – wczesne rozpoznawanie i rehabilitacja
Wsparcie psychiczne poszkodowanego dziecka
Uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze) – konsekwencje zdrowotne oraz umiejętność rozpoznawania zachowań…
Astma oskrzelowa – diagnostyka i postępowanie
Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci – diagnostyka i postępowanie
Padaczka jako częsty problem neurologiczny – wprowadzenie, kryteria diagnostyczne
Choroby układu mięśniowego – diagnostyka i postępowanie
Alergie u dzieci – rodzaje, przyczyny, objawy, rozpoznanie
Praca nauczyciela z uczniem z ADHD
Autoagresja – problem wieku rozwojowego
Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych – koniecznością dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia psychicznego i społecznego…
Rola nauczyciela w rozwiązywaniu konfliktów wśród uczniów
Praca z uczniem zdolnym
Funkcjonowanie dziecka z padaczką w szkole
FAS – Płodowy Zespół Alkoholowy- diagnostyka i postępowanie
Pierwsza pomoc w przypadku niedrożności dróg oddechowych spowodowanych ciałem obcym u dzieci
Mózgowe Porażenie Dziecięce
Postępowanie z dzieckiem z padaczką oraz współpraca z dzieckiem i rodzicem/opiekunem w zakresie leczenia…
Apteczka – wyposażenie oraz sposób jego prawidłowego wykorzystania
W jaki sposób rozmawiać z uczniem stosującym przemoc i uczniem doznającym przemocy? – pomoc…
Opracowywanie scenariuszy zajęć do prowadzenia edukacji w zakresie uzależnień dla uczniów podczas lekcji wychowawczych
Pierwsza pomoc przy urazach termicznych oraz udar cieplny – jak postępować?
Zatrucia u dzieci – sposób postępowania
Postępowanie w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej
Skuteczne postępowanie w przypadku porażenia prądem elektrycznym
Tonięcie – algorytm postępowania
Wprowadzenie do tematu przemocy i agresji – występowanie, przyczyny, rodzaje, zapobieganie
Strategia edukacji zdrowotnej w szkole – nowe rozwiązania
Strategia współpracy z Rodzicami w zakresie edukacji zdrowotnej i rozwiązywania problemów wychowawczych
Błędy wychowawcze jako determinanty zaburzeń zachowania u dzieci
Arteterapia – praktyczny wymiar wspomagający budowanie relacji społecznych pomiędzy nauczycielem a uczniem nieśmiałym
Postępowanie w przypadku urazów narządu ruchu
Zaopatrzenie ran i krwotoków
Utrata przytomności, omdlenie, atak drgawek
Wezwanie pomocy i umiejętna rozmowa z dyspozytorem
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci
Pierwsza pomoc – zagadnienia wstępne
Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży – anoreksja, bulimia i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
Postępowanie nauczyciela z dzieckiem z zaburzeniami tikowymi
Wprowadzenie do tematyki zaburzeń tikowych – przyczyny, rodzaje, zaburzenia współistniejące
Zaburzenia mowy u dzieci – postępowanie nauczyciela
Jąkanie – problem medyczny i społeczny
Wprowadzenie do tematyki zaburzeń mowy – przegląd zaburzeń
Współpraca z MOPR w przypadku patologii społecznych w środowisku szkolnym
Zespól Dziecka Krzywdzonego – diagnostyka i postępowanie
Wykorzystywanie seksualne dzieci
Samobójstwa i ryzyko samobójcze dzieci i młodzieży
Aspekty profilaktyczno-edukacyjne głębszych zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego
Aspekty medyczne głębszych zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego
Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne – nerwica natręctw, zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenia) – wprowadzenie do tematu
Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole masowej
Spektrum Zaburzeń Autystycznych ASD – teoria i praktyka pedagogiczna
Specyficzne trudności w uczeniu się – diagnostyka i postępowanie
Całościowe Zaburzenia Rozwoju – diagnostyka i postępowanie
Zaburzenia funkcjonowania społecznego
Rozwój psychiczny człowieka w kontekście zmian w układzie nerwowym
Negatywne skutki zdrowotne braku aktywności fizycznej u dzieci
Moczenie się mimowolne u dzieci – problem estetyczny i emocjonalny
Profilaktyka schorzeń układu ruchu u dzieci
Postępowanie korekcyjne w przypadku chorób narządu ruchu
Choroby pasożytnicze – podział, przyczyny, objawy, rozpoznanie
Otyłość a zaburzenia współistniejące
Zapobieganie i leczenie nadwagi i otyłości u dzieci szkolnych
Otyłość – epidemia wśród dzieci i młodzieży
Współpraca z dzieckiem, jego rodzicami/opiekunami i lekarzem w zakresie leczenia cukrzycy
Cukrzyca u dzieci – diagnostyka i postępowanie
Prawidłowe odżywianie a rozwój dzieci w wieku szkolnym
Fragmentaryczne deficyty rozwojowe u dzieci – wczesne rozpoznawanie i postępowanie
Wcześniak w szkole podstawowej – możliwe późne zagrożenia rozwojowe
Dziecko z zaburzeniami słuchu – diagnostyka i postępowanie
Dziecko z zaburzeniami wzroku – diagnostyka i postępowanie
Dziecko niepełnosprawne w szkole – niepełnosprawność ruchowa

Jesteś zainteresowany udziałem w Programie?

Wypełnij formularz! Odezwiemy się niezwłocznie!

* Pola wymagane
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zbieranych na potrzeby procesu przystąpienia do Programu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 ze zm.).