Nie jest określony konkretny przedział czasowy obejmujący udział w Programie. Modułów merytorycznych realizowanych w Programie jest kilkadziesiąt. Można również ustalać z Regionalnym Koordynatorem Programu również własne propozycje tematyki realizowanych procesów edukacyjnych. Istotą Programu jest stałe, permanentne podnoszenie wiedzy i umiejętności. Z tego też względu Certyfikat Zdrowa Szkoła jest wydawany na okres 1 roku.

Metodą weryfikacji udziału np. nauczycieli w szkoleniach jest lista obecności podpisywana przez: uczestników, osoby prowadzące szkolenia oraz Dyrektora/Kierownika Uczestnika Programu. Dodatkowo zgodnie z §3 ust. 16 Regulaminu Krajowego Programu Edukacji Medycznej Nauczycieli i Wychowawców „Zdrowa Szkoła”: „W celu zachowania najwyższej jakości realizowanych w ramach Programu procesów edukacyjnych, Centralny Ośrodek Koordynujący zastrzega sobie prawo wizytacji procesów szkoleniowych przez audytora lub Regionalnego Koordynatora Programu.”

Decyzję o tym kto będzie uczestniczył w szkoleniach podejmuje Dyrektor/Kierownik Uczestnika Programu. Regulamin Programu nie określa kryteriów wyboru uczestników szkolenia ze względu na ich formę i zakres zatrudnienia.

Terminy szkoleń będą dostosowane do Państwa potrzeb, dlatego też będą one ustalane indywidualnie z Dyrektorem/Kierownikiem Uczestnika Programu.

Jedynymi kosztami, które ponosi szkoła w związku z udziałem w Programie są koszty organizacyjne wybranych szkoleń, o ile nie zostały zapewnione inne formy pokrycia tych kosztów.  Jednostką rozliczeniową jest godzina szkoleniowa, dlatego też Uczestnik Programu pokrywa koszty organizacji szkolenia przypadające na grupę szkoleniową a nie na jednego uczestnika szkolenia.