Głównymi odbiorcami Programu są wszystkie publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i szkoły artystyczne a w szczególności ich nauczyciele, pomocnicy nauczycieli, wychowawcy (np. świetlicy), pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni, dyrektorzy a także inni pracownicy ww. placówek realizujący pracę dydaktyczno-wychowawczą z dziećmi i młodzieżą.

W Programie mogą również uczestniczyć szkoły specjalne i placówki oświatowo-wychowawcze oraz opiekuńcze. Ze względu jednak na charakter prowadzonej pracy, realizowane wsparcie szkoleniowe, każdorazowo zostaje poprzedzone pogłębionym badaniem diagnostycznym w celu jego zindywidualizowania i bezpośredniego dostosowania do specyfiki potrzeb każdej z ww. instytucji.

Potencjalnymi Uczestnikami Programu są:

 1. szkoły podstawowe
 2. szkoły gimnazjalne
 3. szkoły ponadgimnazjalne:
  • licea
  • zasadnicze szkoły zawodowe
  • technika
 4. szkoły specjalne
 5. szkoły artystyczne
 6. przedszkola (m.in. specjalne, integracyjne, artystyczne, sportowe itd.)
 7. młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 8. młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 9. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
 10. specjalne ośrodki wychowawcze
 11. placówki opiekuńczo-wychowawcze:
  • placówki wsparcia dziennego (opiekuńcze i specjalizacyjne)
  • placówki interwencyjne (m.in. pogotowia opiekuńcze)
  • placówki rodzinne (m.in. rodzinne domy dziecka)
  • placówki socjalizacyjne (m.in. domy dziecka)
  • placówki wielofunkcyjne
  • placówki specjalistyczno-terapeutyczne
 12. placówki oświatowo-wychowawcze
 13. świetlice środowiskowe pracujące na rzecz dzieci i młodzieży
 14. inne podmioty realizujące procesy edukacyjno-wychowawcze dzieci i młodzieży