1. Każdemu Uczestnikowi Programu przysługuje prawo otrzymania „Certyfikatu Zdrowa Szkoła”
  2. Certyfikat nadawany jest przez Centralny Ośrodek Koordynujący w celu publicznego potwierdzenia posiadania przez kadrę pedagogiczną Uczestnika Programu wiedzy i umiejętności medycznych oraz ich wykorzystywania w codziennej realizacji procesów edukacyjno-wychowawczych dzieci i młodzieży.
  3. Warunkiem przyznania „Certyfikatu Zdrowa Szkoła” jest zgromadzenie przez Uczestnika Programu minimum 10 Punktów Szkoleniowych.
  4. Za każdy zrealizowany przez Uczestnika Programu moduł szkoleniowy zostają naliczane punkty szkoleniowe liczone jako wartość procentowa (wyrażona w formie dziesiętnej) osób uczestniczących w danym module szkoleniowym względem całkowitej liczby kadry pedagogicznej Uczestnika Programu (dana podawana w „Deklaracji Uczestnictwa w Programie”).
  5. „Certyfikat Zdrowa Szkoła” zostaje wydany (dostarczony w formie papierowej i elektronicznej) przez Centralny Ośrodek Koordynujący w sposób automatyczny po dostarczeniu przez Uczestnika dokumentacji z ostatniego, zrealizowanego szkolenia, którego liczba Punktów Programowych po dodaniu do sumy wcześniejszych zgromadzonych Punktów Programowych przekroczy 10.
  6. Certyfikat Zdrowa Szkoła jest wydawany na okres 1 roku.
  7. W okresie ważności Certyfikatu Zdrowa Szkoła Uczestnik Programu może zamieszczać we wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych, rekrutacyjnych, sprawozdawczych etc., informację o przynależnym mu tytule „Zdrowa Szkoła”, wersję elektroniczną Certyfikatu Zdrowa Szkoła, oraz logotyp Programu wraz z informacją o uczestnictwie w Programie.
  8. Przedłużenie ważności Certyfikatu Zdrowa Szkoła następuje automatycznie w przypadku uzyskania przez Uczestnika Programu w przeciągu trwania ważności Certyfikatu Zdrowa Szkoła minimum 5 punktów szkoleniowych.

 

certyfikat