Pomysłodawcą i koordynatorem Programu jest Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „Pro Longa Vita” – będący ekspercką organizacją pozarządową (non-profit).

Misją Instytutu jest:

„Kreowanie nowej przestrzeni badawczej i rozwojowej w dziedzinie nauk o zdrowiu pozwalającej inicjować i efektywnie wspierać działania przyczyniające się do podniesienia jakości życia różnych grup społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia) i wydłużenia okresu ich pełnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym.”

W oparciu o szczegółowe badania potrzeb środowiska pedagogicznego pracującego w szkołach oraz innych instytucjach realizujących proces kształcenia, wychowania i opieki, pod kierownictwem prof. Beaty Karakiewicz i Andrzeja Klima został opracowany Krajowy Program Edukacji Medycznej Nauczycieli i Wychowawców „Zdrowa Szkoła”.

Do Zespołu Specjalistów opracowujących jego ramy merytoryczne i założenia organizacyjne zostały zaproszone liczne autorytety z zakresu medycyny (pediatrii, neurologii, psychiatrii, diabetologii, alergologii, endokrynologii, interny etc.), ratownictwa medycznego, psychologii i pedagogiki.

Dzięki licznym Partnerom Instytutu z całego kraju (ośrodki naukowe, wyższe szkoły medyczne i zawodowe, zakłady opieki zdrowotnej, etc.)  została stworzona Sieć Regionalnych Ośrodków Programu Edukacji Medycznej Nauczycieli i Wychowawców „Zdrowa Szkoła”, świadcząca pragmatyczną pomoc kadrze pedagogicznej poprzez realizację specjalistycznych szkoleń z zakresu medycznych uwarunkowań realizacji procesów edukacyjno-wychowawczych dzieci i młodzieży.

Realizowane na terenie całego kraju, zgodnie z przyjętymi standardami i programem merytorycznym, działania edukacyjne wspierają nauczycieli i wychowawców m.in. we wstępnym rozpoznawaniu chorób oraz zaburzeń w rozwoju psycho-somatycznym dzieci i młodzieży a także w podejmowaniu zindywidualizowanych działań zaradczych w trakcie bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej placówki.

Bieżącą pracę Instytutu Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „Pro Longa Vita” wspiera jego Rada Naukowa w składzie: