Praca z uczniem zdolnym

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

 1. Rola ucznia zdolnego w klasie i grupie rówieśniczej – ryzyko i zasoby
 2. Identyfikowanie rodzaju uzdolnienia i celów pracy z uczniem
 3. Trójetapowy model pracy z uczniem zdolnym:
  • identyfikacja rodzaju uzdolnień
  • diagnoza
  • planowanie i realizacja działań
 4. Narzędzia przydatne do rozpoznawania uzdolnień
 5. Strategie pracy z uczniem zdolnym
 6. Przykłady form wsparcia uczniów zdolnych w szkole
 7. Tworzenie schematu pracy z uczniem zdolnym krok po kroku

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190