Rola nauczyciela w rozwiązywaniu konfliktów wśród uczniów

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

  1. Typy konfliktów występujących wśród uczniów i ich główne przyczyny
  2. Konflikt miedzy potrzebami a możliwościami
  3. Konflikt w oparciu o relacje z otoczeniem
  4. Rodzaje postaw nauczycielskich wobec konfliktu
  5. Najczęściej popełniane błędy w reakcji na konflikt w szkole
  6. Style rozwiązywania konfliktów – autodiagnoza
  7. Narzędzia asertywności przydatne do radzenia sobie z konfliktami wśród uczniów
  8. Jak stymulować twórcze rozwiązywanie konfliktów u uczniów?

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Jeśli interesuje Państwa powyższe szkolenie prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190