Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ADHD – diagnostyka i postępowanie

 

Merytoryczna struktura programowa modułu

 1. Stosowana terminologia
 2. Rozpowszechnienie ADHD
 3. Teorie na temat przyczyn występowania ADHD
 4. Analiza kryteriów diagnostycznych- porównanie kryteriów ICD-10 i DSM IV
 5. Obraz zaburzenia w zależności od wieku ( wiek przedszkolny, nauczania początkowego, adolescencyjny)
 6. Zaburzenia współwystępujące z ADHD
 7. Prawidłowa diagnoza ADHD ( Zespół Diagnostyczny)
 8. Leczenie ADHD- metody niefarmakologiczne
 9. Przykładowe zalecenia dla Nauczycieli
 10. Analiza skuteczności dostępnych metod terapeutycznych w praktyce Nauczyciela
 11. Współpraca z Rodziną dziecka z ADHD- propozycje rozwiązań

 

Informacje uzupełniające:

Powyższe zagadnienia stanowią oś merytoryczną szkoleń. W zależności od zindywidualizowanych oczekiwań, następuje dostosowanie  ich zakresu/szczegółowości do potrzeb Uczestnika Programu oraz zdefiniowanych przez niego ram czasowych realizacji szkolenia (min. 2h).

 

Organizator Programu zawsze stara się, aby podczas każdego szkolenia w obszarze tematyki modułu, poruszane były następujące problemy:

 • ocena diagnostyczna i zasady efektywnej terapii
 • opis objawów w przebiegu chorób i zaburzeń rozwojowych
 • przypadki kliniczne
 • metody postępowania podczas badania pediatrycznego poszczególnych populacji młodych pacjentów
 • organizacja pomocy medycznej
 • zasady komunikacji z rodziną

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani powyższym  szkoleniem prosimy o kontakt z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym:

Telefonicznie
Mailowo
tel.: +48 53 33 35 774
tel.: + 48 91 88 66 190